ERAF

Projekta nosaukums:

Funkcionālas platzonas gallija oksīda un cinka gallāta plānas kārtiņas un jaunas uzklāšanas tehnoloģijas

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/057

Tips: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta ilgums: 01.01.2021 - 30.06.2023.

Projekta vadītājs: LU Cietvielu fizikas institūts, Dr. Juris Purāns

Sadarbības partneri: SIA AGL Technologies, Dr. Andris Āzens, SIA BC Corporation Limited, Dr. Lauris Dimitročenko.

Kopējais finansējums: 537 004 EUR

LU CFI finansējums: 322 000 EUR

Projekta kopsavilkums: 

Gallija oksīds Ga2O3 šobrīd ir kļuvis par vienu no visvairāk pētītākajiem materiāliem. Gandrīz jebkurā ar materiālzinātni saistītā zinātniskā žurnāla numurā ir raksti par gallija oksīda audzēšanu, materiāla īpašībām vai tā ierīču pielietojumiem. Iemesls lielajai interesei ir šī platās aizliegtās zonas materiāla ārkārtīgi daudzsološās īpašības elektroniskos un optiskos pielietojumos kopā ar relatīvi nedārgiem pamatņu materiāliem. Pavisam nesen ir parādīts, ka platzonas spineļa cinka gallātam ZnGa2O4 ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar gallija oksīdu, kas būtu jāpēta padziļinātāk.

Šī rūpnieciskā pētījuma projekta mērķis ir attīstīt modernas augsta uzklāšanas ātruma PVD magnetrona izputināšanas un MOCVD tehnoloģijas, lai uzklātu funkcionālas ultra-platas aizliegtās zonas gallija oksīda Ga2O3 un cinka gallāta ZnGa2O4 plānās kārtiņas optoelektronikas un elektronikas pielietojumiem.

Galvenie uzdevumi ir:

 • Izstrādāt augsta uzklāšanas ātruma PVD magnetronu izputināšanas tehnoloģiju, lai uzklātu tīras un leģētas (p-tipa dopanti un RE) amorfas un kristāliskas gallija oksīda Ga2O3 plānās kārtiņas un ZnGa2O4 plānas kārtiņas. Galvenie pielietojumi ir (1) dziļā-UV (DUV) caurspīdīgi elektrovadoši oksīdi (TCOs) un (2) efektīvas neorganiskas luminiscējošas ierīces.
 • Izstrādāt Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu uzklāšanas tehnoloģiju ar MOCVD un attīstīt epitaksiālu n- un p-tipa Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu audzēšanas procesus dziļā-UV optoelektronikas un elektronikas pielietojumiem.

Piedāvāto rūpniecisko pētījuma projektu īstenos LU CFI, SIA AGL Technologies un SIA BC Corporation Limited. Šis starpdisciplinārais projekts sastāv no pētījumiem fizikas un ķīmijas zinātnēs (1.3., 1.4.) un materiālu inženierzinātnē (2.5.).

 
 

PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS 01.07.2021. - 30.09.2021.

11.10.2021.

Projekta ietvaros uzsākta Ga2O3 plāno kārtiņu liela ātruma uzklāšanas tehnoloģijas izstrāde, un veikta paraugu sērijas izgatavošana un raksturošana. Tika pētīti un apkopoti Ga2O3 pārklājuma optiskās caurlaidības, atstarošanās un absorbcijas spektri, rentgena difrakcijas dati un īpašības dažādās temperatūrās. (Aktivitāte 1).

Veikta cenu aptauja un izdarīts izputināšanas mērķu iepirkums (Aktivitāte 1).

Tika pabeigta Aixtron (AIX-200RF) MOCVD sistēmas sagatavošana Ga2O3 un ZnGa2O4 kārtiņu uzklāšanai, un uzsākta tehniskās atskaites sagatavošana. Ir sākts darbs pie Ga2O3 plānu kārtiņu audzēšanas uz c-plaknes safīra, izmantojot H2O kā skābekļa avotu. Tiek turpināta jauna reaktora dizaina veidošana un rasēšana sadarbībā ar SIA BC Corporation Limited - tiek veikta kameras dzesējama korpusa, sildāmās pamatnes un rotācijas mehānisma rasēšana. MOCVD iekārtai ir uzstādīts O2 gāzes prekursors, kas paralēli ar H2O tiek izmantots Ga2O3 plāno kārtiņu sintēzes eksperimentiem. Tiek veikta izaudzēto plāno kārtiņu padziļināta struktūras un sastāva pētīšana. (Aktivitāte 2).

Hidrotermālā procesā tika sintezēts un visaptveroši pētīts nanokristālisks cinka peroksīds (nano-ZnO2), izmantojot vairākas eksperimentālas metodes. Tās kristāliskā struktūra tika raksturota izmantojot rentgena difrakciju. No temperatūras atkarīgā vietējā vide ap cinka atomiem tika rekonstruēta, izmantojot reverso Montekarlo (RMC) analīzi. Nano-ZnO2 režģa dinamika tika pētīta ar infrasarkano un Ramana spektroskopiju. Iegūtos eksperimentālos rezultātus apstiprināja pirmā principa blīvuma funkcionāļa teorijas (DFT) aprēķini.  Rezultātā zinātnisks raksts "A comprehensive study of structure and properties of nanocrystalline zinc peroxide" tika sagatavots un nopublicēts žurnālā Journal of Physics and Chemistry of Solids. (Aktivitāte 3).

Tika pabeigta struktūras un morfoloģijas metožu (XRD, XPS, SEM, TEM) sagatavošana un testēšana Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu raksturošanai, un uzsākta tehniskās atskaites sagatavošana. Tika uzsākta ar magnetrona izputināšanu un MOCVD iegūtu Ga2O3 plānu kārtiņu raksturošana uzklāšanas procesu izpratnei un optimizācijai. (Aktivitāte 4).

Iegūtie rezultāti tika prezentēti European Materials Research Society (E-MRS) 2021 Fall Meeting konferencē ar stenda referātu "Growth of gallium oxide based core-shell nanowire heterostructures". (Aktivitāte 4).

Raksts:

A comprehensive study of structure and properties of nanocrystalline zinc peroxide
Bocharov D., Chesnokov A., Chikvaidze G., Gabrusenoks J., Ignatans R., Kalendarev R., Krack M., Kundzins K., Kuzmin A., Mironova-Ulmane N., Pudza I., Puust L., Sildos I., Vasil'chenko E., Zubkins M., Purans J.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, Volume 160, January 2022, 110318
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110318 


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS 01.04.2021.-30.06.2021.)

23.07.2021.

Tika turpināta izputināšanas sistēmas sagatavošana izmantošanai reaktīva divu magnetronu DC, RF un HiPIMS vienlaicīgas izputināšanas konfigurācijā. Tika pabeigta metāliska Ga mērķu magnetrona konteinera dizaina izstrāde un uzstādīšana. Ir sākta izveidotā mērķa darbības testēšana. Ir iegūtas ar Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu audzēšanu saistītas praktiskas zināšanas par to struktūras, elektriskajām un optiskajām fizikālajām īpašībām. Pētījumu rezultātā sagatavots un iesniegts zinatniskais raksts “A comprehensive study of structure and properties of nanocrystalline zinc peroxide” (aktivitāte 1).

Veikta Plazmas optiskās emisijas spektroskopijas kanāla uzstāde un noskaņošana, identificētas Gallija spektrālās līnijas pārklājumu izgatavošanas  procesa vadībai (aktivitāte 1).

Tika veikta Aixtron (AIX-200RF) MOCVD sistēmas sagatavošana Ga2O3 un ZnGa2O4 kārtiņu uzklāšanai: jauna silīcija karbīda sildelementa izgatavošana un testēšana oksidējošā atmosfērā; Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu audzēšana ar MOCVD uz dažādas orientācijas safīra pamatnēm; jauna reaktora dizaina veidošana un rasēšana sadarbībā ar SIA BC Corporation Limited (aktivitāte 2).

Tika veikti leģētu Ga2O3 ab-initio aprēķini un materiālu atomu, elektronisko un svārstību īpašību, dažādu defektu konfigurāciju veidošanās enerģiju analīze. Nopublicēts raksts starptautiski citējamā žurnāla: LATVIAN JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNICAL SCIENCES, Vol.  58, N 2 (2021), 3-11, “Ab-initio calculations of oxygen vacancy in Ga2O3 crystals” (aktivitāte 3).

Tika izsludināts atklāts iepirkums pamatņu, ķimikāliju un citu projekta īstenošanai nepieciešamo laboratorijas piederumu iegādei. Tika turpināta struktūras un morfoloģijas metožu (XRD, XPS, SEM, TEM) sagatavošana un testēšana Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu raksturošanai (aktivitāte 4).


PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU (LAIKA POSMS 01.01.2021. - 31.03.2021.)

02.04.2021.

Projekta Nr.1.1.1.1/20/A/057 ietvaros tika uzsākta izputināšanas sistēmas sagatavošana izmantošanai reaktīva divu magnetronu DC, RF un HiPIMS vienlaicīgas izputināšanas konfigurācijā: vakuuma sistēmas, gāzu padeves sistēmas, parauga karsēšanas sistēmas, mērķa dzesēšanas un karsēšanas sistēmas sagatavošana un pārbaude, nepieciešamo barošanas avotu (DC, RF, HiPIMS) savienojumu izveide divu magnetronu konfigurācijai. Tika veikta metāliska Ga mērķu magnetrona konteineru dizaina izstrāde (aktivitāte 1).

Veikta cenu aptauja un izdarīts izputināšanas mērķu pasūtījums (aktivitāte 1).

Tika veikta Aixtron (AIX-200RF) MOCVD sistēmas sagatavošana Ga2O3 un ZnGa2O4 kārtiņu uzklāšanai: reaktora stabilitātes testēšana augstās temperatūrās, izmantojot oksidatīvu prekursoru; jauna reaktora dizaina veidošana un rasēšana sadarbībā ar SIA BC Corporation Limited; nepilnīgi funkcionējošu detaļu nomaiņa (aktivitāte 2).

Tika veikts pētījums un tika aprēķināta skābekļa vakuumu veidošanās enerģija un pārejas līmeņi β-Ga2O3 kristālā, izmantojot B3LYP hibrīda apmaiņas korelācijas funkcionalitāti LCAO-DFT pieejas ietvaros. Rezultātā tika sagatavota informācija rakstam “Ab-initio calculations of oxygen vacancy in Ga2O3 crystals” (aktivitāte 3).

Tika veikta struktūras un morfoloģijas metožu (XRD, XPS, SEM, TEM) sagatavošana un testēšana Ga2O3 un ZnGa2O4 plānu kārtiņu raksturošanai (aktivitāte 4).


ERAF

Projekta Levitācija zinātnisko rezultātu pārskats
Atskaites periods Nr. 1.
(01.04.2021. - 30.06.2021.)

Projekts: Nr. 1.1.1.1/20/A/070 “Nākamās paaudzes tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības kristālu audzēšanā, izmantojot MHD pseido levitāciju”.

Projekta realizētāji: Latvijas Universitāte (vadošais partneris), SIA “AGL Technologies” un SIA “Cryogenic and Vacuum Systems”.

Projekta vispārējais mērķis: Vispārējais mērķis ir pirmo reizi pasaulē pārbaudīt eksperimentāli nākamās paaudzes iekārtas koncepciju ultra augstas tīrības pakāpes germānija kristālu audzēšanai ar MHD levitācijas metodi pseidolevitācijas apstākļos (nākotnes vajadzības prasa tīrību viens svešais atoms uz 1013 germānija atomiem Ge kristālā) ar virsmērķi nākotnē tādus ražot un lietot Latvijā, kā arī eksportēt, licencējot intelektuālo īpašumu.

Projekts attīstīs sekojošas inovatīvas tehnoloģijas, sasniedzot koncepta pirmās pārbaudes līmeni:

 • Kausējumu zonu hidrodinamiskās stabilitātes modeļeksperimenti MHD pseido-levitācijas procesam;
 • Eksperimentālais darbs, meklējot optimālās sasvstarpējās sakarības starp MHD induktoru frekvenci, temperatūras profiliem un izkausētas zonas ģeometriju;
 • Zemtemperatūras (Sn ~300°C) iekārtas izveide, lai konceptuāli testētu pseidolevitāciju viegli kūstošās alvas gadījumam, lai testētu koncepciju un piemeklētu labākos iekārtas konstruktīvos un ģeometriskos risinājumus;
 • Augsttemperatūras (Ge ~1000°C) iekārtu izveide balstoties uz pieredzi darbā ar (Sn ~300°C) iekārtu. Atsevišķu bloku adaptāciju vai pārveide un jaunu bloku izstrāde. Augst-vakuuma sistēmas izveide.
 • MHD pseidolevitācijas iespējas vērtējoši augstas tīrības germānija kristālu audzēšanas eksperimenti vakuumā, vai augstas tīrības gāzu vidē kvarca -metāla konstrukcijā.
  Projekta darbības un paveiktais dotajā atskaites periodā:
  • Darbība 1. Izstrādāt detalizētu projekta Levitācija" darba plānu un ar to saistīto iepirkumu plānu, lai nodrošinatu projekta merķu sasniegšanu. Paveiktais atspoguļots pie katras no apakšaktivitātēm.
  • Darbība 1.1. Elektromagnētiskās levitācijas datorsimulācijas eksperimentu plānojumu un aprakstus. 1.ceturkšņa ietvaros elektromagnētiskās levitācijas datorsimulācijas eksperimenti tika plānoti vairākos etapos un faktiski tie notiks visā pētījuma laikā:
   - ir izplānots koncepteksperiments, kura īstenošanas gaitā tiks uzkrāts mērījumu un novērojumu kopums, kuru varēs izmantot datorsimulācijas un laboratorijas tālāko eksperimentu optimizācijai un jauniem meklējumiem. Ir noskaidrots, ka būs vajadzīga dažāda datorsimulācijas metodika dažādām kustīgu magnētisko lauku ģeometrijām. Saskaņā ar koncepteksperimenta plānu ir veikti vajadzīgie iepirkumi eksperimentālās iekārtas izveidei un koncepeksperimenta veikšanai.
  • Darbība 1.2. Zemtemperatūras (300°C) iekārtas konstrukcijas izstrāde (t.sk. skices un rasējumi), attiecīgas aktivitātes un apakšaktivitāšu apraksts.
  • 1.ceturkšņa ietvaros tika analizēti 7 projektu varianti un tālāk tiek virzīts jauna risinājuma projekts, kur karietes vertikālās kustības nodrošina hidraulisks cilindrs ar divu (ātrā un lēnā) hidraulisko sūkņu ar attiecīgu dzinēju (elektromotors ar 1,5 līdz 2,2KW un soļu dzinējs). Izstrādātas skices un rasējumi papīra formātā, lai tos izgatavotu LU Astronomijas institūta Astrofizikas observatorijas darbnīcās (iespējams ārpakalpojums, ja tas būs ātrāk). Projekta komanda veic ģeneratoru izveides izpēti un ir pasūtītas nepieciešamās daļas ģeneratoram alvas kristālu audzēšanai. Projekta komanda veic jaudas paaugstināšanas izpēti, apzinot nepieciešamo elementu bāzi.
  • Darbība 1.3. Eksperimentu norises plānojums sešās apakšdarbībās. 1.ceturkšņa ietvaros tika izplānota eksperimenta plānošanas, norises un izvērtēšanas standartpieeja (izstrādājis V.Silamiķelis), kas pamatā tiks izmantota visiem eksperimentiem.
  • Darbība 1.4. Datu bāzes struktūras izveide eksperimentālo datu uzkrāšanai.
  • 1.ceturkšņa ietvaros izplānota atskaišu failu nomenklatūra un tās uzturēšanas darbības. Par projekta datu bāzes (strukturēta folderu sistēma) atbildīgo nozīmēts Aigars Apsītis, piemeklēts dators kurš ir izvietots projekta īstenošanas vietā Šķūņu 4, Rīga. Tiks izveidota failu uzskaites sistēma – reģistrs, kurā reģistrēs faila izveides datumu, versiju, autoru vai autorus, izmaiņas, izmaiņu cēloņus. Plānoti sekojoši failu formāti: WORD, PDF, EXCEL un videofaili. Projekta failu un folderu sistēmas drošību nodrošina attiecīga atslēgas vārdu sistēma.
  • Darbība 1.5. Algoritmu izstrāde un apraksts eksperimentālo datu analīzei un MHD datorsimulācijas validēšanai. Ir noskaidrots, ka nepietiks ar vienu universālu algoritmu un darbību protokolu. Uz šo brīdi tiek izstrādāti un tiks piedāvāti 3-4 varianti ar modifikācijas iespējām.
  • Darbība 1.6. Augstemperatūras (1000°C, vacuum or clean gas conditions) kristālu audzēšanas iekārtas konstruēšana, laika grafiks. Aktivitātes un piecu apakšdarbību satura apraksts.
  • Darbi šajā aktivitātē 1.ceturksnī netika plānoti.
  • Darbība 1.7. Kristālu audzēšanas pilota ekperimentu sēriju detalizēts plānojums un apraksts augsttemperaturas apstākļos (1000°C, vacuum or clean gas conditions), datu uzkrāšanas arhīvu plānojums un attiecīgi triju apakšdarbību plānojums.
  • Darbi šajā aktivitātē 1.ceturksnī netika plānoti.
  • Kristālu audzēšanas pilota ekperimentu sēriju plānojuma pamatā būs ar alvu iegūtā pieredze un plānojums tiks precīzi noformulēts septītajā ceturksnī. Dati tiks saglabāti atbilstošā folderī exel failu, foto un video failu veidā.
  • Darbība 2. MHD datormodelēšana, literatūras un konferenču rakstu krājumu, pētījumu atskaišu studijas.
  • Darbība 2.1. Esošo alumīnija un silīcija MHD levitācijas datormodelešanas eksperimentu pieredzes un datu piemērošana elektromagnētiskai (MHD) pseudo levitacijas datorsimulacijas eksperimentiem alvai un germānijam.
  • 1.ceturkšņa darbu gaitā, dažādu avotu studijās un konsultācijās, ir uzkrāts attiecīgs agregēto un analītisko zināšanu kopums.
  • Darbība 2.2. Iegūto datu kopu un zināšanu izmantošana, izvēloties izkausētai zonai magnetohidrodinamiskās stabilitātes nosacījumus un ģeometriju alvas un germānija gadījumam realā eksperimentā.
  • 1.ceturkšņa darbu gaitā uzkrātais zināšanu kopums tiks pielietots, domājot par izkausētās zonas magnetohidrodinamisko stabilitāti un ģeometriju gan alvas, gan germānija gadījumam realā eksperimentā.
  • Darbība 2.3. Datorsimulācijas eksperimentu sēriju rezultāti un to apraksts alvas un germānija gadījumam izmantošanai eksperimentos attiecīgi abiem elementiem.
  • Darbi šajā aktivitātē 1.ceturksnī netika plānoti.
  • Darbība 7. Projekta vadība un koordinācija
  • Pirmā ceturkšņa laikā ir izveidota projekta komanda, speciālisti un studenti pieņemti darbā, noslēdzot darba līgumus un nosakot uzdevumus un amatu aprakstus. Izveidota Projekta padome 4 cilvēku sastāvā. Noorganizēta Projekta uzsākšanas (Kick-off), pirmās Projekta vadības grupas un Projekta padomes sēdes, kas izskatīja un precizēja projekta mērķus, uzdevumus un aktivitātes.

   Izstrādāts detalizēts darba plāns, tas ietver arī sadarbības veidošanu ar projekta partneriem un darbu sadali. Partneriem nosūtīti projekta saistošie dokumenti un metodikas. Sagatavots iepirkuma plāns.

   Izstrādāts projekta informatīvais plakāts (A3 formātā), kas novietots Šķūņu ielā 4, SIA AGL Technologies un SIA Cryogenics and Vacuum Systems telpās sabiedrībai redzamās vietās. Informācija izvietota LU, RFC un partneru mājas lapās. Par projektu tika sagatavota un izmantota informācija LU organizētās Latvijas Zinātnieku Nakts 2021.gada 30.04. pasākumā.

   Notiek gan regulāras, gan epizodiskas šaurākas darba sanāksmes un tikšanās laboratorijas ietvarā un kontaktos ar partneriem, projekta komandu kurās apspriesti: aktuāli projekta realizēšanas inženiertehniskie jautājumi; metodikas; darbs pie disertācijām.

Pēdējās izmaiņas veiktas 18.08.2021.


ERAF

Projekta Levitācija zinātnisko rezultātu pārskats
Atskaites periods Nr. 2.
(01.07.2021. - 30.09.2021.)

Projekts: Nr. 1.1.1.1/20/A/070 “Nākamās paaudzes tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības kristālu audzēšanā, izmantojot MHD pseido levitāciju”.

Projekta realizētāji: Latvijas Universitāte (vadošais partneris), SIA “AGL Technologies” un SIA “Cryogenic and Vacuum Systems”.

Projekta vispārējais mērķis: Vispārējais mērķis ir pirmo reizi pasaulē pārbaudīt eksperimentāli nākamās paaudzes iekārtas koncepciju ultra augstas tīrības pakāpes germānija kristālu audzēšanai ar MHD levitācijas metodi pseidolevitācijas apstākļos (nākotnes vajadzības prasa tīrību viens svešais atoms uz 1013 germānija atomiem Ge kristālā) ar virsmērķi nākotnē tādus ražot un lietot Latvijā, kā arī eksportēt, licencējot intelektuālo īpašumu.

 • Projekta darbības un paveiktais dotajā atskaites periodā:
  • Darbība 1. Izstrādāt detalizētu projekta Levitācija" darba plānu un ar to saistīto iepirkumu plānu, lai nodrošinatu projekta merķu sasniegšanu. Paveiktais atspoguļots pie katras no apakšaktivitātēm.
  • Darbība 1.1. Elektromagnētiskās levitācijas datorsimulācijas eksperimentu plānojums un apraksts. 2.ceturkšņa ietvaros elektromagnētiskās levitācijas datorsimulācijas eksperimenti tika plānoti vairākos etapos un faktiski tie notiks visā pētījuma laikā:
   - ir izplānots koncepteksperiments, kura īstenošanas gaitā tiks uzkrāts mērījumu un novērojumu kopums, kuru varēs izmantot datorsimulācijas un laboratorijas tālāko eksperimentu optimizācijai un jauniem meklējumiem. Ir noskaidrots, ka būs vajadzīga dažāda datorsimulācijas metodika dažādām kustīgu magnētisko lauku ģeometrijām. Saskaņā ar koncepteksperimenta plānu ir veikti vajadzīgie iepirkumi eksperimentālās iekārtas izveidei un koncepeksperimenta veikšanai.
  • Darbība 1.2. Zemtemperatūras (300°C) iekārtas konstrukcijas izstrāde (t.sk. skices un rasējumi), attiecīgas aktivitātes un apakšaktivitāšu apraksts.
  • 2.ceturkšņa ietvaros tika analizēti 7 projektu varianti un tālāk tiek virzīts jauna risinājuma projekts, kur karietes vertikālās kustības nodrošina hidraulisks cilindrs ar divu (ātrā un lēnā) hidraulisko sūkņu ar attiecīgu dzinēju (elektromotors ar 1,5 līdz 2,2KW un soļu dzinējs). Izstrādātas skices un rasējumi papīra formātā, lai tos izgatavotu LU Astronomijas institūta Astrofizikas observatorijas darbnīcās (iespējams ārpakalpojums, ja tas būs ātrāk). Projekta komanda veic ģeneratoru izveides izpēti un ir pasūtītas nepieciešamās daļas ģeneratoram alvas kristālu audzēšanai. Projekta komanda veic jaudas paaugstināšanas izpēti, apzinot nepieciešamo elementu bāzi.
  • Darbība 1.3. Eksperimentu norises plānojums sešās apakšdarbībās. 2.ceturkšņa ietvaros tika izplānota eksperimenta plānošanas, norises un izvērtēšanas standartpieeja (izstrādājis V.Silamiķelis), kas pamatā tiks izmantota visiem eksperimentiem.
  • Darbība 1.4. Datu bāzes struktūras izveide eksperimentālo datu uzkrāšanai.
  • 2.ceturkšņa ietvaros izplānota atskaišu failu nomenklatūra un tās uzturēšanas darbības. Par projekta datu bāzes (strukturēta folderu sistēma) atbildīgo nozīmēts Aigars Apsītis, piemeklēts dators, kurš ir izvietots projekta īstenošanas vietā Šķūņu 4, Rīga.
   Sagatavots tehniskais uzdevums nepieciešamo datu nesēju un vadības datora iegādei, lai pieslēgtu datu sistēmu tīklā un pie plānotās iekārtas.
  • Darbība 1.5. Algoritmu izstrāde un apraksts eksperimentālo datu analīzei un MHD datorsimulācijas validēšanai.
   Ir noskaidrots, ka nepietiks ar vienu universālu algoritmu un darbību protokolu. Uz šo brīdi tiek izstrādāti un tiks piedāvāti 3-4 varianti ar modifikācijas iespējām.
  • Darbība 1.6. Augstemperatūras (1000°C, vacuum or clean gas conditions) kristālu audzēšanas iekārtas konstruēšana, laika grafiks. Aktivitātes un piecu apakšdarbību satura apraksts.
  • Darbi šajā aktivitātē 2.ceturksnī netika plānoti.
  • Darbība 1.7. Kristālu audzēšanas pilota ekperimentu sēriju detalizēts plānojums un apraksts augsttemperaturas apstākļos (1000°C, vacuum or clean gas conditions), datu uzkrāšanas arhīvu plānojums un attiecīgi triju apakšdarbību plānojums.
  • Darbi šajā aktivitātē 2.ceturksnī netika plānoti. Kristālu audzēšanas pilota ekperimentu sēriju plānojuma pamatā būs ar alumīniju un alvu iegūtā pieredze un plānojums tiks precīzi noformulēts septītajā ceturksnī. Dati tiks saglabāti atbilstošā folderī exel failu, foto un video failu veidā.
  • Darbība 2. MHD datormodelēšana, literatūras un konferenču rakstu krājumu, pētījumu atskaišu studijas.
  • Darbība 2.1. Esošo alumīnija un silīcija MHD levitācijas datormodelēšanas eksperimentu pieredzes un datu piemērošana elektromagnētiskai (MHD) pseudo levitācijas datorsimulācijas eksperimentiem alvai un germānijam.
  • 2.ceturkšņa darbu gaitā, ir apkopoti vairāk par 100 literatūras avotiem, ir uzkrāts attiecīgs agregēto un analītisko zināšanu kopums. Iegūtās atziņas tika regulāri ziņotas un apspriestas zinātniskajos kolokvijos.
  • Darbība 2.2. Iegūto datu kopu un zināšanu izmantošana, izvēloties izkausētai zonai magnetohidrodinamiskās stabilitātes nosacījumus un ģeometriju alvas un germānija gadījumam realā eksperimentā.
   2.ceturkšņa darbu gaitā uzkrātais zināšanu kopums tiks pielietots labāko risinājumu meklējumos attiecībā izkausētās zonas magnetohidrodinamisko stabilitāti un ģeometriju gan alvas, gan germānija gadījumam realā eksperimentā.
  • Darbība 2.3. Datorsimulācijas eksperimentu sēriju rezultāti un to apraksts alvas un germānija gadījumam izmantošanai eksperimentos attiecīgi abiem elementiem. Darbi šajā aktivitātē 2.ceturksnī netika plānoti.
  • Darbība 3. Zemtemperaturas eksperimentalas iekartas izveide alvas kristalu audzēšanai (300°C, atmosfera) Veiktas literatūras studijas par alvas, indija un citu materiālu kristālu audzēšanu mikrogravitācijas apstākļos, pieejamo rasējumu, skiču, videomateriālu izpēte un tās rezultātu pārnesi un adaptēšanu projektētajā iekārtā kā korektīvā darbība.
  • Darbība 3.1. Zemtemperatūras eksperimentālās iekārtas izveide alvas kristālu audzēšanai (300°C, atmosfera) Tiek adaptētas atbalsta sistēmas eksperimentālās iekārtas izveidei un uzstādīšanai.
  • Darbība 7. Projekta vadība un koordinācija
  • Otrā ceturkšņa laikā ir precizēts detalizētais darba plāns, tas ietver arī sadarbības veidošanu ar projekta partneriem un darbu sadali. Precizēts iepirkuma plāns. Noorganizēta Projekta padomes sēde (28.09.2021.), Projekta vadības grupas sēde (14.09.2021. kopā ar zin.kolokviju Nr.6), zinātniskie kolokviji (Nr.2 – 14.07., Nr.3 – 24.08., Nr.4. – 31,08, Nr.5. – 07.09., Nr.6 – 14.09.), kopā 5 kolokviji.

   Otrajā ceturksnī notika gan regulāras, gan epizodiskas šaurākas darba sanāksmes un tikšanās laboratorijas ietvarā un kontaktos ar partneriem, projekta komandu kurās apspriesti: aktuāli projekta realizēšanas inženiertehniskie jautājumi; metodiku uzlabošana; darbs pie disertācijām.

izvietots 13.10.2021, labots 03.11.2021


We cooperate with
ERAF SS SS Chromo RTU